Monday, November 11, 2013

Wells

Herbert George Wells * Anglický spisovatel, považován za jednoho ze zakladatel? sci-fi * Velice ost?e vnímá rozdíly ve spole?nosti, který uplynuli od viktoriánské éry do nástupu 20. Století. Zakládá Fabiánskou spole?nost, ší?í teorii fabiánského socialismu (pomocí postupných reforem zanikne kapitalismus a vznikne socialismus) * P?íznivec eugeniky (studie metod master dosažení co nejlepšího genetického fondu ?lov?ka) * Tvorba - cognizance fiction Stroj ?asu, Válka sv?t?, Ostrov doktora Mureaua, Zem? slepc?, Neviditelný - spole?ensko-kiritcké romány Diktátor - p?edobraz Hitlera i Stalina (ztrácí víru v komunismus) - filozofická a sociální tvorba Tušení eugenika, projevuje zde rasismus, antisemitismus a pohrdání fyzicky postiženými lidmi Válka sv?t? P?íb?h za?íná zaznamenáním neobvyklých pravidelných explozí na povrchu Marsu. O n?kolik dní pozd?ji po tomto úkazu je acclaim?en padající met eorit poblíž Horsellu (u Londýna). Ovšem namísto meteoru je v kráteru nalezen ohromný projektil. Zpráva se rychle roznese a ke kráteru se sejde spousta lidí, v?etn? oficiální lidské delegace.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Po n?kolika hodinách se vrÅ¡ek projektilu za?ne otvírat a z nitra vylézá ohromný tripod, který okamžit? za?ne pálit paprskem podobným laseru a zabíjí delegaci i v?tÅ¡inu p?ihlížejících, mezi nimiž je i náš hlavní hrdina, jemu se naÅ¡t?stí poda?ilo ukrýt a spole?n? s  dalšími p?eživšími se odtam-o-shantertud dostat. Ihned po návratu náš hrdina bere svoji ženu a odveze ji k p?íbuznà ½m, redress tam po?kala tam, dokud hrozba n! epomine. On sám se mezitím vrací do jejich domu pro osobní v?ci. Jenže když dorazí zp?t do Horsellu vidí m?sto ho?et a vÅ¡ude jsou jen spálené mrtvoly. Cestou k domu narazí na jednoho ran?ného vojáka a ten mu vypráví u útoku mar?an?. Mar?ané svými tripody bez námahy vÅ¡echny vojáky zabily a civilisty poté pochytali do klecí a ty kte?í se pokouÅ¡eli utéct, zabili jakousi biologickou zbraní ve ferment? ?erného kou?e. Také se dozví, že další projektil p?istál mezi ním a jeho...If you deficiency to go through a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment